TEPLO A ODPAD | Štatút súťaže

 1. Usporiadateľ súťaže

Odsek 1: Usporiadateľom súťaže “Teplo a odpad – neprepáľme si budúcnosť” (ďalej len „Súťaž“) je spoločnosť MH Teplárenský holding, a.s., IČO: 36 21 15 41, Zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 7386/B.

 1. Termín a miesto konania súťaže

Odsek 1: Súťaž prebieha v čase 12. 2. 2023 – 15. 4. 2023

Odsek 2: Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky a je prístupná pre študentov všetkých stredných odborných škôl, stredných priemyselných škôl, stredných odborných učilíšť, gymnázií a osemročných gymnázií, obchodných akadémií, ktoré splnia podmienky účasti v súťaži.

 1. Podmienky účasti v súťaži

Odsek 1: Súťaže sa môžu zúčastniť 3- až 5-členné kolektívy študentov 2. až 3. ročníka stredných škôl (ďalej len „súťažný tím“).

Zapojením sa do súťaže súťažný tím a jeho členovia súhlasia s jej podmienkami a týmto štatútom.

Odsek 2: Súťažný tím vstupuje do súťaže až po splnení nižšie uvedených podmienok.

Odsek 3: Do súťaže je potrebné prihlásiť sa do 11. februára 2023, vyplnením a zaslaním prihlášky na internetovej stránke: www.skusenostvsmladost.sk

V prihláške je potrebné uviesť: meno a priezvisko vedúceho tímu, názov tímu, názov školy, mesto školy a ročník, mená, priezviská členov tímu, kontaktný údaj (telefón, e-mail).

Odsek 4: Účasťou v súťaži dávajú členovia súťažného tímu súhlas v zmysle § 13 ods. 1, písm. a) zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a i zmene a doplnení niektorých zákonov so spracovaním jeho osobných údajov pre účely vyhodnotenia súťaže a informovaní o výhre.

Odsek 5: Z účasti v súťaži sú vylúčení zamestnanci spoločnosti.

 1. Pravidlá súťaže

Odsek 1: Úlohou súťažného tímu je navrhnúť ideálne riešenie na využitie odpadového tepla s cieľom chrániť životné prostredie a zároveň spropagovať využívanie odpadového tepla.

Odsek 2: Súťažný projekt pozostáva z 2 častí.

Časti projektu
Činnosti a zameranie sa v projekte:
1. Váha: 70%Časť A: Odpadové teplo zoznámenieZistite, čo to zvyškové (odpadové) teplo je. Aké sú svetové trendy využitia odpadového tepla? Aké sú prínosy využitia odpadového tepla s ohľadom na ekológiu, znižovanie dopadov na životné prostredie, a pod.?

Časť B: Odpadové teplo predstavenie zistení
Ako by sme tieto trendy (riešenia) a ich prínos vedeli využiť my na Slovensku?
Vyberte si, či by ste Vaše riešenie chceli implementovať na Slovensko, Váš kraj alebo vo Vaše mesto. Je na Vás, čo si vyberiete. Predstavte nám Vami navrhované riešenie/riešenia a ich prínos čo najlepšie. Urobte model / schému , na ktorom nám vysvetlíte, ako Vami vybrané riešenie funguje. (Môžete urobiť plagát, obrázok, fotku, kresbu rukou alebo náčrt v grafickom systéme, kartónový model, prezentáciu, ktoré zaradíte do videoprezentácie. Fantázii sa medze nekladú, spôsob prevedenia modelu, ktorý použijete vo videu, je na Vás.) Viete vyčísliť reálne dopady? Ak áno, prosím, vyčíslite náklady na implementáciu Vášho projektu čo najkonkrétnejšie. Ak nie, pokúste sa čo najlepšie odhadnúť náklady realizácie Vášho riešenia.
Aké sú prínosy Vášho riešenia, prečo je práve toto riešenie najlepšie pre Slovensko, Váš kraj alebo mesto? Povedzte nám, čo presvedčilo Vás.

Časť C: Príprava na spotVami navrhované riešenie/riešenia spropagujte v krátkom spote. Bude to jeden nápad alebo séria riešení? Prečo je dôležité využívať odpadové teplo? Ako by ste ľudí / firmy motivovali, aby odpadové teplo využívali? Povedzte nám krátko o svojej kampani a následne urobte spot.
2. Váha: 30%Video spotPreneste svoj najlepší návrh/y do kampane. Urobte spot a inšpirujte svoje okolie, vedenie mesta alebo našu krajinu k využitiu odpadového tepla (cieľová skupina je na Vás). Cieľom kampane je motivovať, informovať o dôležitosti využívania zvyškového tepla a poukázanie na možnosti jeho využitia.

Výstupom budú:

 1. Časť: Video v dĺžke max. 5 minút

Obsah videa:

 1. Predstavenie tímu a rozdelenie úloh.
 2. Povedzte a ukážte nám svoje zistenia v sumárnom videu, venujte tomu slide/slidy alebo nám o tom povedzte. Dôležité je, aby ste uviedli – čo to odpadové (zvyškové) teplo je, informácie o svetových trendoch využitia odpadového tepla, ktoré Vás zaujali a návrh riešenia/í spolu s 1 modelom (prevedenie je ľubovoľné – kresba, ppt, 3D,…bude súčasťou tohto videa…), ktoré popíšete aj slovne. Prečo je podľa Vás toto riešenie najlepšie, koľko nás bude stáť a čo nám prinesie? Presvedčte nás, že je to to najlepšie a následne nám povedzte, či v spote spropagujete 1 alebo viacero riešení a pre koho je riešenie určené – celé Slovensko, Váš kraj, mesto, mladých ľudí…
 1. Časť: Spot v dĺžke max. 3 minúty

Obsah spotu:

 1. Pripravte nám spot, ktorým spropagujete Vami navrhované riešenie/a z časti 1 a vysvetlíte, prečo je dôležité využívať odpadové teplo.
 2. Inšpiratívny spot na využívanie odpadového tepla a riešenia, ktoré navrhujete. Pamätajte, cieľom tejto časti je, aby ste ľuďom, Slovensku alebo Vášmu kraju (cieľová skupina je na Vás) predstavili svoje riešenie a upriamili pozornosť ľudí na problematiku využívania odpadového (zvyškového tepla). Presvedčte spotom, že odpadové teplo sa oplatí využívať.

Hodnotíme:

25% kreativita pri tvorbe – originálnosť, nápaditosť

25% pochopenie a zrozumiteľnosť naštudovania problematiky

20% tímovosť, spolupráca

20% prezentačné zručnosti

10% nápaditosť prevedenia kampane

Odsek 3: Na základe zaslania projektov a splnenia súťažných podmienok projektu bude 7 tímov pozvaných na online prezentáciu pred odbornú komisiu.

Odsek 4: Súťažný tím je ideálne zložený z 3 až 5 študentov, pričom samotný počet nemá vplyv na hodnotený výsledok.

Odsek 5: Súťažný projekt musí byť vypracovaný samostatne súťažným tímom, bez náznaku plagiátorstva.

Odsek 6: Účasťou v súťaži súťažný tím potvrdzuje znalosť a súhlas s týmito pravidlami súťaže.

Odsek 7:

Kritéria hodnotenia pre kategórie:

1. Najlepší učiteľ

a. Za aktivity spojené so súťažou, za vedenie tímov. Ocenený bude najaktívnejší učiteľ, ktorý vedie aspoň 2 tímy a tieto budú aktívne zapojené, odovzdajú svoj projekt a splnia minimálne požiadavky naň. V prípade zhody bude ocenený ten učiteľ, ktorého tím alebo tímy budú ocenené, pričom najviac cenené je víťazstvo v kat. cena zamestnancov, cena verejnosti a následne miesta 1., 2., 3.

2. Najlepšia škola

a. Ocenená bude tá škola, ktorej projekty postúpia do 2. kola súťaže v najvyššom počte, pri zhode v počte projektov rozhodne finálne umiestnenie projektov, pričom najviac cenené je víťazstvo v kat. cena zamestnancov, cena verejnosti a následne miesta 1., 2., 3.

 1. Výhra

Odsek 1: Výhru do súťaže zabezpečuje Usporiadateľ. V rámci súťaže sa súťaží o vecné ceny: pre prvé tri súťažné tímy, cenu verejnosti, cenu zamestnancov, cenu pre najlepšieho učiteľa a odmenu pre školu.

Odsek 2: Výherné tímy budú určené odbornou komisiou najneskôr 2 dni po záverečnej prezentácii.

 1. Určenie výhercu

Odsek 1: Určenie výhercov prebehne najneskôr do 2 dní od konania záverečnej prezentácie. Porota na základe prezentácie projektov vyberie poradie troch najlepších súťažných tímov a zároveň päť najlepších tímov, ktoré postúpia do hlasovania o cenu verejnosti a cenu zamestnancov.

Odsek 2: Výhernému tímu bude cena odovzdaná na Slávnostnom odovzdávaní, alebo najneskôr do 30 pracovných dní odo dňa oznámenia výsledkov.

Odsek 3: Právo na výhru nie je možné previesť na inú osobu.

Odsek 4: Usporiadateľ si vyhradzuje právo výhru uvedenú v tomto štatúte nahradiť výhrou obdobného typu a hodnoty v prípade, že z objektívnych dôvodov nebude možné sľúbenú výhru zabezpečiť bez vynaloženia neprimeraného úsilia.

Odsek 5: Výhry nie sú právne vymáhateľné. Výhry nie je možné preplatiť v hotovosti. Neprevzaté výhry prepadajú usporiadateľovi.

 1. Záverečné ustanovenia

Odsek 1: Súťažný tím a jeho členovia súhlasia so štatútom súťaže a vedome poskytujú svoje údaje Usporiadateľovi súťaže. Informácie, ktoré tímy a ich členovia poskytnú, budú použité na kontaktovanie v rámci súťaže a odovzdanie ceny. Po odovzdaní ceny a ukončení celej súťaže, nebude usporiadateľ nijako evidovať ani spracovávať osobné údaje účastníkov súťaže.

Usporiadateľ súťaže nehradí Účastníkom žiadne náklady, či prípadnú škodu, ktoré vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži.

Odsek 2: Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže tím, ktorého aktivita naznačuje podvodné, podozrivé alebo neštandardné správanie.

Odsek 3: Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť štatút súťaže alebo súťaž ukončiť podľa vlastného uváženia.

V Bratislave, dňa 30. 11. 2023