CESTA TEPLA 2050 | Štatút súťaže

 1. Usporiadateľ súťaže

Odsek 1: Usporiadateľom súťaže “Cesta tepla dnes a v roku 2050” (ďalej len „Súťaž“) je spoločnosť MH Teplárenský holding, a.s., IČO: 36 21 15 41, Zápis: v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 7386/B.

 1. Termín a miesto konania súťaže

Odsek 1: Súťaž prebieha v termíne od 12.2.2024 do 30.4.2024.

Odsek 2: Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky a je prístupná pre žiakov všetkých základných škôl a osemročných gymnázií, ktoré splnia podmienky účasti v súťaži.

 1. Podmienky účasti v súťaži

Odsek 1: Súťaže je určená pre žiakov 7. až 9. ročníka základných škôl a 2. až 4. ročníka osemročných gymnázií (sekunda, tercia, quarta), ktorí budú pracovať v 3-5 členných tímoch (ďalej len „súťažný tím“).

Zapojením sa do súťaže súťažný tím a jeho členovia súhlasia s jej podmienkami a týmto štatútom.

Odsek 2: Súťažný tím vstupuje do súťaže až po splnení nižšie uvedených podmienok.

Odsek 3: Do súťaže je potrebné prihlásiť sa do 11. februára 2024, vyplnením a zaslaním prihlášky na internetovej stránke: www.skusenostvsmladost.sk

V prihláške je potrebné uviesť: meno a priezvisko vedúceho tímu, názov tímu, názov školy, mesto školy a ročník, mená, priezviská členov tímu, kontaktný údaj (telefón, e-mail).

Odsek 4: Účasťou v súťaži dávajú členovia súťažného tímu súhlas v zmysle § 13 ods. 1, písm. a) zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a i zmene a doplnení niektorých zákonov so spracovaním jeho osobných údajov pre účely vyhodnotenia súťaže a informovaní o výhre.

Odsek 5: Z účasti v súťaži sú vylúčení zamestnanci spoločnosti.

 1. Pravidlá súťaže

Odsek 1: Úlohou súťažného tímu je vytvoriť edukačné video „Ako sa teplo dostáva z teplárni až k vám domov a nepovinnou časťou projektu je prémiová otázka „Aká by mohla byť cesta tepla v roku 2050?“.

Odsek 2:

Kritériá súťaže:

 • Váha 25%: kreativita, originalita a nápaditosť riešenia
 • Váha 25%: pochopenie problematiky a zrozumiteľnosť
 • Váha 20%: spolupráca a tímový duch žiakov
 • Váha 20%: prezentácia projektu
 • Váha 10%: prémiová otázka

Výstupy:

 • Krátke edukačné video (max. 5 minút) – výroba tepla a cesta tepla z teplárni až k vám domov. Čo je CZT a prečo je lepšie ako vlastná kotolňa?
 • Prémiová otázka – zamyslenie sa nad cestou tepla v roku 2050

Odsek 4: Súťažný tím je ideálne zložený z 3 až 5 študentov, pričom samotný počet nemá vplyv na hodnotený výsledok.

Odsek 5: Súťažný projekt musí byť vypracovaný samostatne súťažným tímom, bez náznaku plagiátorstva.

Odsek 6: Účasťou v súťaži súťažný tím potvrdzuje znalosť a súhlas s týmito pravidlami súťaže.

Odsek 7:

Kritéria hodnotenia pre kategórie:

1. Najlepší učiteľ

a. Za aktivity spojené so súťažou, za vedenie tímov. Ocenený bude najaktívnejší učiteľ, ktorý vedie aspoň 2 tímy a tieto budú aktívne zapojené, odovzdajú svoj projekt a splnia minimálne požiadavky naň. V prípade zhody bude ocenený ten učiteľ, ktorého tím alebo tímy budú ocenené, pričom najviac cenené je víťazstvo v kat. cena zamestnancov, cena verejnosti a následne miesta 1., 2., 3.

2. Najlepšia škola

a. Ocenená bude tá škola, ktorej projekty postúpia do 2. kola súťaže v najvyššom počte, pri zhode v počte projektov rozhodne finálne umiestnenie projektov, pričom najviac cenené je víťazstvo v kat. cena zamestnancov, cena verejnosti a následne miesta 1., 2., 3.

 1. Výhra

Odsek 1: Výhru do súťaže zabezpečuje Usporiadateľ. V rámci súťaže sa súťaží o vecné ceny: pre prvé tri súťažné tímy, cenu verejnosti, cenu zamestnancov, cenu pre najlepšieho učiteľa a odmenu pre školu.

Odsek 2: Výherné tímy budú určené odbornou komisiou najneskôr 2 dni po záverečnej prezentácii.

 1. Určenie výhercu

Odsek 1: Určenie výhercov prebehne najneskôr do 2 dní od konania záverečnej prezentácie. Porota na základe prezentácie projektov vyberie poradie troch najlepších súťažných tímov a zároveň päť najlepších tímov, ktoré postúpia do hlasovania o cenu verejnosti a cenu zamestnancov.

Odsek 2: Výhernému tímu bude cena odovzdaná v deň výhry, alebo najneskôr do 30 pracovných dní odo dňa výhry.

Odsek 3: Právo na výhru nie je možné previesť na inú osobu.

Odsek 4: Usporiadateľ si vyhradzuje právo výhru uvedenú v tomto štatúte nahradiť výhrou obdobného typu a hodnoty v prípade, že z objektívnych dôvodov nebude možné sľúbenú výhru zabezpečiť bez vynaloženia neprimeraného úsilia.

Odsek 5: Výhry nie sú právne vymáhateľné. Výhry nie je možné preplatiť v hotovosti. Neprevzaté výhry prepadajú usporiadateľovi.

 1. Záverečné ustanovenia

Odsek 1: Súťažný tím a jeho členovia súhlasia so štatútom súťaže a vedome poskytujú svoje údaje Usporiadateľovi súťaže. Informácie, ktoré tímy a ich členovia poskytnú, budú použité na kontaktovanie v rámci súťaže a odovzdanie ceny. Po odovzdaní ceny a ukončení celej súťaže, nebude usporiadateľ nijako evidovať ani spracovávať osobné údaje účastníkov súťaže.

Usporiadateľ súťaže nehradí Účastníkom žiadne náklady, či prípadnú škodu, ktoré vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži.

Odsek 2: Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže tím, ktorého aktivita naznačuje podvodné, podozrivé alebo neštandardné správanie.

Odsek 3: Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť štatút súťaže alebo súťaž ukončiť podľa vlastného uváženia.

V Bratislave, dňa 8.12.2023