Výroba tepla v roku 2050 | Štatút súťaže

I. Usporadateľ súťaže

Odsek 1: Usporiadateľom súťaže “Výroba tepla v roku 2050” (ďalej len „súťaž“) je spoločnosť MH Teplárenský holding, a.s., IČO: 36 211 541, Zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 7386/B.

II. Termín a miesto konania súťaže

Odsek 1: Súťaž prebieha od termíne od 1. 3. 2023 do 30.4.2023.

Odsek 2: Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky a je prístupná pre žiakov všetkých základných škôl, ktoré splnia podmienky účasti v súťaži.

III. Podmienky účasti v súťaži

Odsek 1: Súťaž je určená pre žiakov 7. až 9. ročníkov ZŠ, ktorí budú pracovať v 4-6 členných tímoch (ďalej len „súťažný tím“)

Zapojením sa do súťaže súťažný tím a jeho členovia súhlasia s jej podmienkami a týmto štatútom.

Odsek 2: Súťažný tím vstupuje do súťaže až po splnení nižšie uvedených podmienok.

Odsek 3: Do súťaže je potrebné prihlásiť sa do 15. februára 2023, vyplnením a zaslaním prihlášky na internetovej stránke: www.skusenostvsmladost.sk
V prihláške je potrebné uviesť: meno a priezvisko vedúceho tímu, názov tímu, názov školy, mesto školy, mená, priezviská, ročník, kontaktný údaj (telefón, e-mail).

Odsek 4: Účasťou v súťaži dávajú členovia súťažného tímu súhlas v zmysle § 13 ods. 1, písm. a) zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a i zmene a doplnení niektorých zákonov so spracovaním jeho osobných údajov pre účely vyhodnotenia súťaže a informovaní o výhre.

Odsek 5: Z účasti v súťaži sú vylúčení pedagógovia a zamestnanci spoločnosti.

IV. Pravidlá súťaže

Odsek 1: Úlohou súťažiaceho tímu je vymyslieť zdroj – palivo, z ktorého sa bude v roku 2050 vyrábať teplo a vytvoriť model zariadenia na výrobu tepla roku 2050.

Odsek 2:
a) Kritériá súťaže:

  • váha 25%: kreativita – originálnosť, nápaditosť riešenia projektu
  • váha 25%: vzťah k životnému prostrediu – výber paliva a popis fungovania s ohľadom na ŽP
  • váha 25%: spolupráca, tímovosť
  • váha 25%: odprezentovanie projektu


b) Výstupy:

  • fotodokumentácia z práce na projekte
  • video (max. 5 minút) – odprezentovanie projektu, popis paliva a procesu výroby tepla.


Odsek 3: Na základe zaslaného videa a fotodokumentácie bude vybraných päť najlepších tímov, ktoré postúpia do 2. kola súťaže.

Odsek 4: Účasťou v súťaži súťažný tím potvrdzuje znalosť a súhlas s týmito pravidlami súťaže.

I. Výhra

Odsek 1: Výhru do súťaže zabezpečuje Usporiadateľ. V rámci súťaže sa súťaží o vecné ceny: pre prvé tri súťažné tímy, cenu verejnosti, cenu zamestnancov, cenu pre najlepšieho učiteľa a odmenu pre školu.

II. Určenie výhercu

Odsek 1: Určenie výhercov prebehne do 25.5.2023, kedy odborná porota vyberie tri najlepšie súťažné tímy, ktoré splnili podmienky, uvedené v článku IV. Zároveň prebehne vyhodnotenie projektov hlasovaním zamestnancami MHTH a širokou verejnosťou.
Odsek 2: Odovzdanie výhier sa uskutoční do 31.5.2023.
Odsek 3: Právo na výhru nie je možné previesť na inú osobu.

Odsek 4: Usporiadateľ si vyhradzuje právo výhru uvedenú v tomto štatúte nahradiť výhrou obdobného typu a hodnoty v prípade, že z objektívnych dôvodov nebude možné sľúbenú výhru zabezpečiť bez vynaloženia neprimeraného úsilia.

Odsek 5: Výhry nie sú právne vymáhateľné. Výhry nie je možné preplatiť v hotovosti. Neprevzaté výhry prepadajú usporiadateľovi.

III. Záverečné ustanovenie

Odsek 1: Súťažný tím a jeho členovia súhlasia so štatútom súťaže a vedome poskytujú svoje údaje Usporiadateľovi súťaže. Informácie, ktoré tímy a ich členovia poskytnú, budú použité na kontaktovanie v rámci súťaže a odovzdanie ceny. Po odovzdaní ceny a ukončení celej súťaže, nebude usporiadateľ nijako evidovať ani spracovávať osobné údaje účastníkov súťaže.
Usporiadateľ súťaže nehradí Účastníkom žiadne náklady, či prípadnú škodu, ktoré vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži.

Odsek 2: Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže tím, ktorého aktivita naznačuje podvodné, podozrivé alebo neštandardné správanie.

Odsek 3: Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť štatút súťaže alebo súťaž ukončiť podľa vlastného uváženia.

V Bratislave, dňa 20.12.2022