Škola budúcnosti | Štatút súťaže

I. Usporiadateľ súťaže

Odsek 1: Usporiadateľom súťaže “Škola budúcnosti (šetrne k prostrediu, úsporne s energiami)” (ďalej len „Súťaž“) je spoločnosť MH Teplárenský holding, a.s., IČO: 36 21 15 41, Zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 7386/B.

II. Termín a miesto konania súťaže

Odsek 1: Súťaž prebieha v čase 1. 3. 2023 – 31. 5. 2023

Odsek 2: Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky a je prístupná pre študentov všetkých stredných odborných škôl, stredných priemyselných škôl, stredných odborných učilíšť, ktoré splnia podmienky účasti v súťaži.

III. Podmienky účasti v súťaži

Odsek 1: Súťaže sa môžu zúčastniť 3- až 5-členné kolektívy študentov 2. až 3. ročníka stredných škôl (ďalej len „súťažný tím“).

Zapojením sa do súťaže súťažný tím a jeho členovia súhlasia s jej podmienkami a týmto štatútom.

Odsek 2: Súťažný tím vstupuje do súťaže až po splnení nižšie uvedených podmienok.

Odsek 3: Do súťaže je potrebné prihlásiť sa do 15. februára 2023, vyplnením a zaslaním prihlášky na internetovej stránke: www.skusenostvsmladost.sk
V prihláške je potrebné uviesť: meno a priezvisko vedúceho tímu, názov tímu, názov školy, mesto školy a ročník, mená, priezviská členov tímu, kontaktný údaj (telefón, e-mail).

Odsek 4: Účasťou v súťaži dávajú členovia súťažného tímu súhlas v zmysle § 13 ods. 1, písm. a) zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a i zmene a doplnení niektorých zákonov so spracovaním jeho osobných údajov pre účely vyhodnotenia súťaže a informovaní o výhre.

Odsek 5: Z účasti v súťaži sú vylúčení zamestnanci spoločnosti.

IV. Pravidlá súťaže

Odsek 1: Úlohou súťažného tímu je navrhnúť „Školu budúcnosti“ s ohľadom na šetrnosť k životnému prostrediu.

Odsek 2: Súťažný projekt pozostáva z 3 častí.

image

Odsek 3: Na základe zaslania projektov a splnenia súťažných podmienok projektu budú tímy pozvané na online prezentáciu pred odbornú komisiu.

Odsek 4: Súťažný tím je ideálne zložený z 3 až 5 študentov, pričom samotný počet nemá vplyv na hodnotený výsledok.

Odsek 5: Súťažný projekt musí byť vypracovaný samostatne súťažným tímom, bez náznaku plagiátorstva.

Odsek 6: Účasťou v súťaži súťažný tím potvrdzuje znalosť a súhlas s týmito pravidlami súťaže.

I. Výhra

Odsek 1: Výhru do súťaže zabezpečuje Usporiadateľ. V rámci súťaže sa súťaží o vecné ceny: pre prvé tri súťažné tímy, cenu verejnosti, cenu zamestnancov, cenu pre najlepšieho učiteľa a odmenu pre školu.

Odsek 2: Výherné tímy budú určené odbornou komisiou do 2 dní po záverečnej prezentácii.

II. Určenie výhercu

Odsek 1: Určenie výhercov prebehne najneskôr do 2 dní od konania záverečnej prezentácie. Porota na základe online prezentácie projektov vyberie poradie troch najlepších súťažných tímov a zároveň päť najlepších tímov, ktoré postúpia do hlasovania o cenu verejnosti a cenu zamestnancov.

Odsek 2: Výhernému tímu bude cena odovzdaná v deň výhry, alebo najneskôr do 30 pracovných dní odo dňa výhry.

Odsek 3: Právo na výhru nie je možné previesť na inú osobu.

Odsek 4: Usporiadateľ si vyhradzuje právo výhru uvedenú v tomto štatúte nahradiť výhrou obdobného typu a hodnoty v prípade, že z objektívnych dôvodov nebude možné sľúbenú výhru zabezpečiť bez vynaloženia neprimeraného úsilia.

Odsek 5: Výhry nie sú právne vymáhateľné. Výhry nie je možné preplatiť v hotovosti. Neprevzaté výhry prepadajú usporiadateľovi.

III. Záverečné ustanovenie

Odsek 1: Súťažný tím a jeho členovia súhlasia so štatútom súťaže a vedome poskytujú svoje údaje Usporiadateľovi súťaže. Informácie, ktoré tímy a ich členovia poskytnú, budú použité na kontaktovanie v rámci súťaže a odovzdanie ceny. Po odovzdaní ceny a ukončení celej súťaže, nebude usporiadateľ nijako evidovať ani spracovávať osobné údaje účastníkov súťaže.
Usporiadateľ súťaže nehradí Účastníkom žiadne náklady, či prípadnú škodu, ktoré vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži.

Odsek 2: Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže tím, ktorého aktivita naznačuje podvodné, podozrivé alebo neštandardné správanie.

Odsek 3: Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť štatút súťaže alebo súťaž ukončiť podľa vlastného uváženia.

V Bratislave, dňa 20. 12. 2022